Op dit moment ligt er een consultatie wetsvoorstel waarbij maatschappelijke organisaties giften groter dan € 15.000 transparant moeten publiceren.
Dat betekent met naam en woonplaats van de donateur.

De reden dat men deze wil toevoegen in de wet is er één van nationale veiligheid, aldus onze overheid.
Want men wil voorkomen dat er via de maatschappelijke organisaties geld wordt witgewassen of andere onwenselijke gedragingen voortvloeien uit het doen van giften ( beïnvloeding).
Met andere woorden: onze overheid wil meer zicht op de geldstromen binnen de non-profit en door deze maatregel in te voeren kan financieel-economische criminaliteit eerder worden opgespoord.

Je kunt je afvragen hoe dat dan zit met onze net ingestelde AVG. Want de privacy van de gulle gevers is niet meer gewaarborgd als stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties naam en woonplaats moeten gaan vermelden van de donateur die meer geeft dan € 15.000,00
Het voorstel zegt daarover het volgende: ” Op grond van artikel 5 van de Verordening moeten persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Om die reden wordt uitsluitend de naam van de donateur en zijn woonplaats openbaar gemaakt.
Ook geldt de verplichting uitsluitend ten aanzien van donateurs van grote donaties.

Wat betreft die privacy en de bijzondere gegevens van een donateur wordt het voorbeeld gegeven van iemand die een grote gift doet aan een religieuze instelling. Die gift wil dan, volgens onze overheid, niet zeggen dat de gever dan ook de overtuiging van de religieuze instelling deelt.
Waarom zou iemand geven aan een religieuze instelling waarvan hij die overtuiging NIET deelt?
Is dit niet een  incorrecte invulling om dit wetsvoorstel door te laten gaan? Onder het mom van nationale veiligheid?
Ik heb grote twijfels.

Wat mij betreft slaat de overheid hier de plank volledig mis en druist dit toch echt in tegen de AVG.

Tevens hebben wij te maken met de Europese wetgeving. Door deze maatregel worden organisaties beperkt in hun grondrechten.
De overheid zegt daarop: “De beperking heeft een legitiem doel; deze wordt noodzakelijk geacht in onze democratische samenleving in het belang van de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en
strafbare feiten en voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen

De vraag is of het wel legitiem is. Mogen we de rechten van organisaties beperken vanwege een paar donaties die in het verleden twijfelachtig bleken te zijn?
Is er genoeg onderzoek gedaan of er inderdaad massaal gedoneerd wordt met als gevolg het in gevaar brengen van onze maatschappij?

Tot 22 februari mag er gereageerd worden op het voorstel. Door een ieder.
De overheid, overigens, vraagt met name aan ons of wij voorstellen  hebben van criteria die stichtingen/verenigingen vrijstellen van deze wet.

Klik hier om de overheid te adviseren

Ik vrees dat deze nieuwe maatregel ervoor gaat zorgen dat Major donors niet meer zo staan te springen om grote giften te doen. Een groot aantal wil graag geven maar wel anoniem. Met dit wetsvoorstel is dat verleden tijd.
Tenzij je aan de nog te ontwikkelen criteria voldoet…..