Artikel 1: Algemeen

 1. De  algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen FilantroTante, en een Opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Een opdracht of bestelling door een Opdrachtgever geldt als onvoorwaardelijke accep­tatie van deze algemene voorwaar­den
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de FilantroTante, voor de uitvoering waarvan door de FilantroTante derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

 1. Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door ondertekening door beide partijen van een offerte of opdrachtbevestiging.
 2. Alle offertes van de FilantroTante zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
  4. De FilantroTante is niet verantwoordelijk voor de financiële eindverantwoording richting financiers.

Artikel 2a: Aanmelding workshops

 1. Wanneer de inschrijving door de FilantroTante is ontvangen en een bevestiging is verstuurd, is de deelnemer verplicht de factuur te betalen die is toegevoegd aan de bevestiging. Voor organisaties geldt dat er een offerte verstuurd zal worden; deze zal getekend retour moeten gestuurd worden naar FilantroTante.
 2. Door het aanmeldformulier te versturen ben je akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. De betaling van de workshop dient vooraf te geschieden. Je ontvangt hiervoor een factuur. Voor organisaties geldt dat zij een factuur ontvangen na het geven van de workshop
 4. Wanneer een workshop door de FilantroTante wordt geannuleerd ontvang je het bedrag retour.
 5. Afmelden van de workshop  is mogelijk. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt. Dit geldt alleen voor fysieke workshops op locatie.
  Wanneer het gaat om online workshops dan geldt dat bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum 20% van het deelname geld in rekening wordt gebracht.

Artikel 3: Verlenging, beëindiging, opschorting overeenkomst

 1. De FilantroTante zal de opdracht naar beste inzicht  uitvoeren.
 2. De overeenkomst kan eindigen op verschillende manieren. De overeenkomst kan ook beëindigd worden wanneer er een breuk in de integriteit of vertrouwen is ontstaan.
 3. Wanneer opdrachtgever zonder opgaaf van reden of vanwege een niet relevante reden afziet van de opdracht tijdens de uitvoering van de opdracht, dan zal de FilantroTante een factuur sturen op basis van de offerte of op basis van de reeds ingezette uren maal het geldende uurtarief. Het is aan de FilantroTante om te bepalen voor welke berekening van het bedrag zij gaat, zoals hierboven benoemd.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de FilantroTante aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de FilantroTante worden verstrekt. Met tijdig wordt bedoeld binnen 7 dagen na vraag van de FilantroTante en/of binnen 7 dagen nadat er een wijziging heeft plaatsgevonden waarvoor Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het doorsturen naar de FilantroTante.
 5. Wanneer opdrachtgever alsnog verzaakt de benodigde documenten binnen bovengenoemde termijn over te dragen aan de FilantroTante dan zal het totale bedrag van de offerte worden gefactureerd aan opdrachtgever. Dit conform BW 7:411
 6. Indien opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de FilantroTante op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  Indien de FilantroTante tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 4: Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit op een door de FilantroTante aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Dit geldt ook voor aanbetalingen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de factuur betaalt, is Opdrachtgever in verzuim. Na de herinnering zal een aanmaning worden verstuurd. Indien dan alsnog niet wordt betaald wordt er een incassobureau ingeschakeld. De bijkomende kosten zijn voor de Opdrachtgever
 3. Indien er geheel of gedeeltelijk op basis van no cure no pay, danwel op basis van no cure less pay de dienst is aangeboden, dient Opdrachtgever ten alle tijde zelf of op verzoek van de FilantroTante de bewijsstukken van toekenning of afwijzing door te sturen naar de FilantroTante. Wanneer Opdrachtgever hieraan niet voldoet zal het gehele bedrag, conform de offerte, in rekening worden gebracht.
 4. De FilantroTante werkt alleen in uitzonderingsgevallen op basis van no cure no pay en no cure less pay; aan deze vorm zit een maximum aantal uren gekoppeld.. Uren die buiten dit maximum worden gemaakt, zullen op basis van het uurtarief worden doorberekend aan de Opdrachtgever. Indien er minder dan het maximum aantal uren worden gebruikt zullen deze niet worden verrekend met de opdrachtgever.
 5. Wanneer op basis van no cure no pay of no cure less pay  diensten worden aangeboden door FilantroTante dan is Opdrachtgever het overeengekomen bedrag verschuldigd op het moment van (schriftelijke) toekenning en eerste uitbetaling door financier en wel binnen 14 dagen na verzending van de factuur. Let op: bij meerdere financiers wordt er per toekenning van financier een factuur verstuurd en niet pas als het hele project is gefinancierd door het totaal aantal financiers.
 6. Wanneer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, wordt er een herinnering verstuurd. De herinnering dient binnen 5 dagen te worden voldaan.
 7. Wordt ook de herinneringsfactuur niet betaald dan ontvangt u een aanmaning. Hierbij geldt dat de wettelijke rente in rekening zal worden gebracht.
 8. Bij het niet voldoen van de herinneringsfactuur ontvangt u een aanmaning; daarin staat tevens vermeld dat bij niet betalen van de factuur inclusief de wettelijke rente overgegaan zal worden naar incasso. De incassokosten zijn voor rekening van de klant.
 9. Het percentage wat berekend wordt bij no cure less pay bedraagt  minimaal 12%
 10. Wanneer op basis van no cure less pay de dienst wordt aangeboden dan betaalt Opdrachtgever tevens een vaste vergoeding voor de te leveren dienst.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. De FilantroTante neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
 2. De FilantroTante is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 3. De FilantroTante is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 6: Overmacht

 1. Indien de FilantroTante haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de FilantroTante alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de FilantroTante geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de FilantroTante niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtgever heeft het recht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 7: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

De FilantroTante behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De FilantroTante heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Klachten  over geleverde diensten

Wanneer Opdrachtgever niet tevreden is over de diensten van de FilantroTante, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de FilantroTante.
Opdrachtgever dient de klacht voor te leggen binnen twee weken na het moment waarop Opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven
Een ingediende klacht betekent niet dat Opdrachtgever de factuur niet dient te betalen; dit is afhankelijk van de grond van de klacht.
De FilantroTante is niet verantwoordelijk voor het wel of niet toekennen van gelden door een vermogensfonds: zij hebben diverse redenen om financiën niet toe te kennen.
De Filantrotante heeft een inspanningsverlichting en geen resultaatverplichting

Artikel 10: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de FilantroTante