Algemene voorwaarden

 Artikel 1: Algemeen

 1. De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen FilantroTante, en een Opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de FilantroTante, voor de uitvoering waarvan door de FilantroTante derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

 1. Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door ondertekening door beide partijen van een offerte of opdrachtbevestiging.
 2. Alle offertes van de FilantroTante zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, BTW wordt apart vermeldndien er overige kosten bijkomen zoals vervoer, verblijfskosten of overige kosten dan zal dit in de offerte worden benoemd. NB: Vanaf januari 2020 is de Filantrotante niet meer BTW plichtig.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Verlenging, beëindiging, opschorting overeenkomst

 1. De FilantroTante zal de opdracht naar beste inzicht  uitvoeren.
 2. De overeenkomst kan eindigen op verschillende manieren. Einde van de overeenkomst is beschreven in de offerte. De overeenkomst kan ook beëdinigt worden wanneer er een breuk in de integriteit of vertrouwen is ontstaan.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de FilantroTante aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de FilantroTante worden verstrekt. Met tijdig wordt bedoeld binnen 14 dagen na vraag van de FilantroTante. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, zal de FilantroTante de opdrachtnemer sommeren om de benodigde documenten alsnog binnen 14 dagen te doen toekomen aan de FilantroTante.
 4. Wanneer opdrachtgever alsnog verzaakt de benodigde documenten binnen bovengenoemde termijn over te dragen aan de FilantroTante dan zal het totale bedrag van de offerte worden gefactureerd aan opdrachtgever. Dit conform BW 7:411
 5. Indien opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de FilantroTante op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  Indien de FilantroTante tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 4: Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit op een door de FilantroTante aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Dit geldt ook voor aanbetalingen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de factuur betaald, is Opdrachtgever in verzuim. Na de 2e herinnering zal een aanmaning worden verstuurd. Indien dan alsnog niet wordt betaald wordt er een incassobureau ingeschakeld. De bijkomende kosten zijn voor de Opdrachtgever
 3. Indien er geheel of gedeeltelijk op basis van no cure no pay, danwel op basis van no cure less pay de dienst is aangeboden, dient Opdrachtgever ten alle tijde en op verzoek van de FilantroTante de bewijsstukken van toekenning of afwijzing door te sturen naar de FilantroTante.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. De FilantroTante neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
 2. De FilantroTante is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 3. De FilantroTante is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 6: Overmacht

 1. Indien de FilantroTante haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de FilantroTante alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de FilantroTante geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de FilantroTante niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtgever heeft het recht, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 7: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

De FilantroTante behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De FilantroTante heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Klachten  over geleverde diensten

Wanneer Opdrachtgever niet tevreden is over de diensten van de FilantroTante, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de FilantroTante.
Opdrachtgever dient de klacht voor te leggen binnen twee weken na het moment waarop Opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven
Een ingediende klacht betekent niet dat Opdrachtgever de factuur niet dient te betalen; dit is afhankelijk van de grond van de klacht.
De FilantroTante is niet verantwoordelijk voor het wel of niet toekennen van gelden door een vermogensfonds: zij hebben diverse redenen om financiën niet toe te kennen.
De Filantrotante heeft een inspanningsverlichting en geen resultaatverplichting

Artikel 10: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de FilantroTante