oprichting
stichting

Wanneer je een stichting wilt gaan oprichten kun je dat niet zomaar klakkeloos doen. Zo zijn er verschillende vormen en dien je na te denken over de statuten, bestuur en nog veel meer!

oprichten stichting fondsenwerving
 • Bestuursmodel
 • Raad van Beheer Model
 • Raad van Toezicht Model

van start met een stichting

Oke, je wilt dus een stichting gaan oprichten om jouw goede doel uit te kunnen voeren. Een stichting is in feite een ondernemingsvorm, maar wel één zonder oogstwinstmerk: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Stichtingen bestaan uit één of meerdere personen die bij het optreden in functie belast zijn met een omschreven taak. (voorzitter, penningmeester, secretaris) Aan deze functies en taken zijn beslissingsbevoegdheden toegekend. Zo kun je bijvoorbeeld beschrijven dat een voorzitter, penningmeester of secretaris niet alleen mogen beslissen als het om een geldbedrag gaat van meer dan € 500,00. Of beschrijf je dat een voorzitter niet alleen mag beslissen over besluiten die moeten worden genomen in de stichting. Allemaal zaken waar je aan gedacht moet hebben voordat je de stichting opricht. Verder kent een stichting kent meerdere modellen

BESTUURSMODEL

Het bestuursmodel is in feite de eenvoudigste. De stichting bestaat uit een bestuur ( voorzitter, penningmeester en secretaris) en eventueel een directeur en medewerkers. De bestuursleden mogen geen arbeidsrechtelijke relatie en de eventuele aanwezige directeur heeft geen rechtspersoonlijke relatie. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting maar het kan zo zijn dat grote beslissingen moeten worden genomen met toestemming van het bestuur.

RAAD VAN BEHEER

Qua structuur is dit model gelijk aan het bestuursmodel maar  sommige bevoegdheden van de directie worden vastgelegd in de statuten, bijvoorbeeld het directie autonoom. Hierin staan dan onder andere:

 • voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van het bestuur (= raad van beheer)
 • huisvesting
 • personeel
 • dagelijkse leiding
 • verstrekken inlichtingen aan raad van beheer

Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het besturen van de rechtspersoon.

RAAD VAN TOEZICHT

In dit geval is de directie, volgens de statuten, de bestuurder. Kijk, dat is al een wezenlijk verschil met bovengenoemde modellen. De leden van de directie hebben zowel een rechtspersoonlijke als een arbeidsrechtelijke band. De Raad van Toezicht is te vergelijken met een Raad van Commissarissen. In de statuten van dit model kun je de Raad van Toezicht bevoegdheden geven tot bijvoorbeeld:

 • benoemen en ontslag van directieleden
 • vaststellen planning, jaarverslag, jaarrekening
 • goedkeuren van belangrijke beslissingen
 • statutenwijziging
fondsenwerving en fondsenwerver

en niet te vergeten…

Statuten

Ontzettend belangrijk zijn je statuten. Hierin beschrijf je het doel van de stichting en alle regels die erbij horen. Vaak kan een notaris je daarbij helpen maar let op:  zij hebben vaak standaard statuten op de plank. Lees het goed door en pas het aan naar je wensen! Kom je er niet uit? Mail dan met info@filantrotante.nl voor meer advies

Inschrijven Kamer van Koophandel

Iedere ondernemer dient zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dus ook stichtingen. De notaris kan dit ook voor je verzorgen. De kosten van inschrijving bedragen € 50,00

Open een bankrekening

Kijk goed bij welke bank je zaken wilt doen. Past de visie van de bank bij je doel? Ook banken willen nog wel eens voorwaarden stellen aan het openen van een zakelijke bankrekening, hou daar rekening mee!

en dan….schrijven maar

Heb je eenmaal je stichting opgericht, dan dien je een beleidsplan te gaan schrijven. Een beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop jouw organisatie  het werk uitvoert om dedoelstelling te bereiken. Beleidsplannen kunnen kort en lang. Wanneer je de ANBI status wenst aan te vragen volstaat vaak een kort en krachtig beleidsplan maar wanneer je gaat voor het CBF keurmerk dan zul je met een uitgebreid beleidsplan moeten komen. Een goed beleidsplan is als het ware een instrument voor je organisatie en eventuele medewerkers. Het is de rode draad voor je organisatie. Hoe verwezenlijk je de missie- en visie? Wat zijn jullie  activiteiten? Welke doelstellingen willen jullie bereiken? Hoe beheer je de organisatie en welke middelen zullen jullie hiervoor inzetten?

beleid schrijven fondsenwerving
beleid schrijven fondsenwerving

Je schrijft het beleidsplan voor je zelf maar ook voor anderen.
Zodat iedereen weet wat je plannen zijn, hoe je die gaat uitvoeren en over welke periode. Maar er is meer.
Visie, missie, doelstelling en marketing; het zijn allemaal onderwerpen die je in je beleidsplan kwijt kunt. Je geeft richting aan hoe je je doelen wilt bereiken en welke middelen daarvoor nodig zijn.

De inhoud en opbouw van een beleidsplan bestaat dus uit verschillende onderdelen. De FilantroTante helpt je graag bij het ontwikkelen daarvan.
info@filantrotante.nl