De website www.filantrotante.nl en de inhoud ervan is eigendom van en wordt beheerd door Aletta Makken, gevestigd te Steenwijk.
De algemene voorwaarden zijn als volgt:

Toepasselijkheid bepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je bezoek aan en het gebruik van deze website. Ook de via of op deze website aan je ter beschikking gestelde informatie en diensten. Door je bezoek en gebruik van deze website ga je akkoord met  deze voorwaarden. Ik wijs  je erop dat deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 06-07-2019.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie is  bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De FilantroTante zorgt er in alle redelijkheid voor dat de informatie op deze website en de inhoud juist  is, maar garandeert niet dat de website en/of informatie vrij is van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de website en/of informatie actueel of compleet is.

De FilantroTante is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website en/of informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van de aanwezigheid van fouten, gebreken, malware en virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de website en/of informatie.

De FilantroTante is  niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden, of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. De FilantroTante is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Het privacy statement is niet van toepassing op persoonsgegevens die van je op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Tekst- en beeldrechten
Alle gepubliceerde tekst en beelden zijn in eigendom van de FilantroTante.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website bij De FilantroTante (Aletta Makken)
Bezoekers mogen de site en de informatie raadplegen maar geen kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van deze site of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze site in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de site en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aletta Makken.
Gebruik logo is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Aletta Makken.
Bij in gebreke blijven van het plaatsen van een link op het logo zullen er kosten in rekening worden gebracht ad. € 50,00 per dag dat het auteursrecht wordt geschonden.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Indien je dat niet wenst kun je dat via instellingen van je browser uitzetten.

Betalingen

Betalingen en facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen te worden voldaan. Wanneer niet wordt voldaan aan deze betalingstermijn volgt een herinnering. Wanneer dan nog niet voldaan wordt, volgt een aanmaning met € 25,00 administratiekosten. De volgende stap is het inschakelen van een incassobureau om de vordering te innen. De te maken kosten voor het inschakelen van een incassobureau komen ten laste van de wanbetaler